Regulament Concurs CARELESS BEAUTY      

Facebook LIVE Sfatul Specialistului Careless Beauty EP#2

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Concursul desfasurat pe pagina de Facebook @carelessbeautyromania este organizat de:

SC. DAN-ELIS SRL (denumită în prezenta „Organizatorul”), cu sediul în Comuna Topraisar, jud. Constanta, Str. Dobrogei nr. 9.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Concurs”).

Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișare pe pagina de Facebook @carelessbeautyromania fiind disponibil oricărui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Facebook @carelessbeautyromania

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe teritoriul României pe pagina de Facebook @carelessbeautyromania

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 14.07.2022-16.07.2022

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii societăţii SC. DAN-ELIS. SRL, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participanții s-au înscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au înscris în Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concurs, în functie de specificul acestuia, participanții trebuie:

– Să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume/ prenume reale;

– Să urmeze instrucțiunile descrise pentru a participa:

  SHARE postare eveniment LIVE Sfatul Specialistului Careless Beauty Romania EP#2

– COMENTARIU la postare eveniment LIVE Sfatul Specialistului Careless Beauty Romania

 • Un participant se poate înscrie o singura data in concurs.
 • Organizatorul își rezevă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violența sau prezintă un limbaj neadecvat.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor care nu respectă termenii și condițiile concursului.
 • Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior acest fapt cu acte.
 • Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament.
 • Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevarate și corecte.
 • În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

 • Premiul concursului constă în a trimite gratuit către câștigător produsul: Masaj Facial Careless Beauty (1H)
 • Organizatorul va oferi un singur premiu unuia dintre participantii care au respectat pasii ceruti in prezentul regulament.
 • Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui în bani sau alte produse ori servicii decât cele comunicate inițial.
 • Premiul va fi trimis câștigătorului/lor de către organizatorul concursului prin curier rapid, costul livrării fiind suportat de către Organizator.

Desemnarea câștigătorului se va face prin tragere la sorti, dintre participanții care au îndeplinit cerințele din pagina concursului, prin intermediul platformei random.org în data de 17.07.2022 și va fi anunțat pe pagina de Facebook Careless Beauty Romania.

Validarea câștigătorului – câştigătorul va fi contactat de maximum două ori pe pagina lor de Facebook, în zile diferite, la intervale orare diferite, pentru a se realiza următoarele: identificarea, validarea și comunicarea modalităţii de primire a premiilor.

În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnării lor.

În faza validării: câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, seria și numarului CI/BI, CNP, un număr de telefon alternativ, adresa şi localitatea la care doreşte să îi fie livrat premiul. În faza recepţionării premiului: castigatorul trebuie sa se identifice buletin/carte de identitate (în original) sau CNP.

Datele personale vor fi menţionate şi pe procesul verbal de predare-primire pe care câştigătorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Va fi invalidat câştigătorul în următoarele cazuri:

 • Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament;
 • Câștigătorul nu poate fi contactat pentru validare conform termenelor menţionate în prezentul Regulament;
 • Câştigătorul nu poate dovedi sau nu dorește să dovedească reprezentantului Organizatorului identitatea şi vârsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care să ateste că participantul avea minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului;
 • Au participat de pe conturi ce aparțin unor firme/branduri/organizații de orice fel;
 • Participantul este minor la data începerii / participării la Concurs conform verificării efectuate de reprezentantul Organizatorului în momentul contactării telefonice;

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

 • Organizatorul acestui Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de acesta, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.
 • Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 • Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.
 • Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câştigătorului premiului: nume şi prenume, sex, serie și număr BI/CI, CNP, un număr de telefon alternativ (daca este cazul), adresa şi localitatea la care doreşte să îi fie livrat premiul (daca este cazul).
 • Organizatorul va respecta dispozițiile GDPR – regulamentul european de protecție a datelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Concursurile pot înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a sustine evenimentul, din motive independente de voinţa sa.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa de mail hello@carelessbeauty.ro